Súdne a rozhodcovské konanie

Úlohou každej dobrej advokátskej kancelárie je predísť riziku sporu kvalitným koncipovaním zmlúv, adekvátnym právnym poradenstvom, prevenciou a predvídaním následkov konania svojho klienta. V praxi však vždy nastanú situácie, pri ktorých nie je možne hájiť záujmy klienta inak ako v konaní pred súdmi alebo inými orgánmi. Z tohto dôvodu tvorí sporová agenda neodmysliteľnú súčasť praxe každej advokátskej kancelárie.

Popri súdnom konaní v občianskych, obchodných, správnych a trestných veciach zastupujeme klientov v rozhodcovskom konaní v rámci tuzemskej či medzinárodnej arbitráže a správnom konaní, vrátane konaní pred živnostenskými úradmi, katastrálnymi úradmi, daňovými úradmi a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy.


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia