Právne informácie

Advokátka JUDr. Ing. Veronika Škodová poskytuje právne poradenstvo v súlade s ustanoveniami zák č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov a v súlade s príslušnými predpismi Slovenskej advokátskej komory (SAK) na základe zmluvy s klientom. Zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva medzi advokátkou JUDr. Ing. Veronikou Škodovou a jej klientmi sa spravujú slovenským právnym poriadkom. Advokátka JUDr. Ing. Veronika Škodová je zapísaná v zozname advokátov Slovenskej advokátskej komory pod číslom 5985 (www.sak.sk)

Advokátka zodpovedá za škodu spôsobenú pri poskytovaní právnych služieb. Podmienky poskytovania právnych služieb a zodpovednosť za škodu sú  upravené zákonom č. 586/2003 Z. z o advokácii v platnom znení, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení a vo Vyhláške Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Advokátka, koncipienti a všetci zamestnanci Advokátskej kancelárie ŠKODA LEGAL s.r.o. sú povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli v súvislosti s poskytovaním právneho poradenstva. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu klienta nie sú oprávnení poskytnúť tretím osobám žiadne informácie týkajúce sa klienta samotného alebo jeho agendy.

Zodpovednosť za škodu spôsobenú výkonom advokácie je predmetom poistenia u poisťovateľa:  Wustenrot poisťovňa, a. s., Karadžičova 17, 825 22 Bratislava s dojednaným limitom poistného plnenia advokáta vo výške 1.000.000 EUR.Odmeňovanie

Poskytnutie právneho poradenstva pre klienta je odplatné. Ak nie je v osobitnej zmluve s klientom dohodnuté niečo iné, je klient povinný za poskytnutie právnych služieb hradiť hodinovú odmenu. Podľa zmluvy o poskytovaní právnych služieb môže byť s klientom dohodnutá aj iná forma odmeny v súlade s vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v platnom znení.

Výška hodinovej odmeny práce advokáta a advokátskeho koncipienta je klientovi oznámená vždy najneskôr pred prvým úkonom, ktorý v právnej veci advokát vykoná.

Okrem hodinovej odmeny je klient povinný nahradiť advokátke JUDr. Ing. Veronike Škodovej všetky hotové výdavky spojené s činnosťami vykonávanými v prospech klienta, okrem hodnoty obvyklých administratívnych nákladov.


Upozornenie o autorskoprávnej ochrane

Celý obsah tejto web stránky je chránený autorským právom advokátky JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, ktorá vás oprávňuje prezerať, kopírovať, tlačiť a rozosielať tento dokument pod nasledujúcimi podmienkami:


Všeobecné podmienky použitia

Je striktne zakázané šíriť alebo reprodukovať akoukoľvek formou celý obsah tejto stránky alebo jeho časti na iné účely ako sú tie vyššie uvedené. Nedodržanie týchto všeobecných podmienok bude pokladané za neoprávnené použitie autorsky chráneného materiálu a môže smerovať k začatiu konania pred súdom proti fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá je za nedodržanie zodpovedná.

Informácie, ktoré sú k dispozícii na tejto stránke nie sú predmetom zmluvy a z toho dôvodu môžu byť upravené bez akéhokoľvek upozornenia. Služby uvedené na tejto stránke sa môžu líšiť od služieb, ktoré sú advokátskou kanceláriou práve poskytované. Táto stránka by nemala byť za žiadnych okolností vnímaná ako poradenská alebo konzultačná služba.

Advokátska kancelária ŠKODA LEGAL s.r.o. nie je zodpovedná za akúkoľvek škodu spôsobenú konzultovaním alebo používaním tejto stránky. Hypertextové odkazy umožňujú prístup na stránky, ktoré sú spustené tretími stranami, nad ktorými advokátska kancelária ŠKODA LEGAL s.r.o. nemá kontrolu a preto sa týmto vzdáva zodpovednosti za obsah uvedený na týchto stránkach.


Správca stránky


Pavel Škoda 


Mobil: +421 910 479 960
e-mail: ks.f602alag460deela602adok5efs@acbc9dok0de2esa16cb
Komenského 18/B
Banská Bystrica 974 01
Slovenská republika


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia