Prečo ŠKODA LEGAL s.r.o.

 

1. Poskytujeme riešenie

ŠKODA LEGAL s.r.o. sa pri poskytovaní právneho poradenstva zameriava na komplexne riešenie aktivít klienta. Klientom poskytujeme právne služby naprieč právnym odvetím a sme vždy pripravení promptne reagovať na požiadavky klienta. Snažíme sa porozumieť biznisu klientov a tomu prispôsobujeme naše právne poradenstvo. Máme vytvorenú sieť spolupracovníkov, prostredníctvom ktorej dokážeme splniť akúkoľvek racionálnu požiadavku a tým podporiť podnikateľské zámery našich klientov.  

2. Využívanie podielovej odmeny 

Vrámci zabezpečenia istoty klienta, že jeho záujmy budeme hájiť v maximálnej možnej miere ŠKODA LEGAL s.r.o. uzatvára s klientmi zmluvy o poskytovaní právneho poradenstva, pričom klientom ponúkame spoluprácu aj vo forme „úspechovej odmeny“, čo znamená, že výška odmeny advokáta bude závisieť od dosiahnutých úspechov klienta. Odmeňovanie sa riadi platnými právnymi predpismi a najmä vyhláškou Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov č. 655/2004 Z. z. v platnom znení.

3. Zastupovanie a právne poradenstvo v daňovom konaní 

Na základe potrieb našich klientov, skúseností členov a spolupracovníkov Advokátskej kancelárie ŠKODA LEGAL s.r.o. sa špecializujeme aj na zastupovanie a právne poradenstvo v daňovom konaní. V poslednom období sa pri výkone praxe stretávame s veľkým množstvom nesprávnych rozhodnutí daňových orgánov, ktoré spôsobujú našim klientom nemalé starosti. V oblastiach akou je daňové právo, v ktorom panuje právna neistota, poskytujeme praktické riešenia a kvalifikované poradenstvo tak, aby sme minimalizovali daňová rizika. Výklad zákonov zo strany daňových orgánov a súdov je často krát odlišný, v ŠKODA LEGAL s.r.o. sa preto snažíme vhodným právnym poradenstvom predísť rizikám a tým zamedziť vzniku sporov. Keď ale niet inej cesty, sme pripravení profesionálne zastupovať a hájiť záujmy našich klientov pred orgánmi správy daní až po Najvyšší súd SR.  

4. Efektívne vymáhanie pohľadávok

V rámci vymáhania pohľadávok využívame platené elektronické systémy, ktoré nám sprístupňujú databázy dlžníkov, na základe ktorých preverujeme majetok a záväzky súčasných dlžníkov, prípadne budúcich obchodných partnerov ak existuje riziko nezaplatenia (tzv. „právny audit pohľadávok“). Po dôkladnej analýze potom zvolíme najvýhodnejší spôsob vymáhania pohľadávok či už klasickým platobným rozkazom resp. žalobou podanou na súde, alebo návrhom na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, prípadne podaním odporovacej žaloby pokiaľ zistíme, že dlžník sa zbavuje svojho majetku za účelom ukrátiť svojich veriteľov. Samozrejmosťou býva aj zastupovanie poškodeného v trestnom konaní pri trestných činoch poškodzovania veriteľa, zvýhodňovania veriteľa, podvodu a podobne, nakoľko v rámci širokospektrálneho vymáhania pohľadávok sa často objavujú skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu.  

5. Zaručený elektronický podpis

Nakoľko má naša advokátska kancelária zriadený elektronický podpis, vo veciach obchodného registra, živnostenského registra alebo vo veciach katastra nehnuteľností robíme podania elektronicky vďaka čomu klient zaplatí len 50% súdneho poplatku (napr. súdny poplatok za založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je vo výške 331,50 €, naši klienti však zaplatia len 165,50 € práve z dôvodu, že všetky podania posielame elektronicky podpísané zaručeným elektronickým podpisom.) 

6. Monitorovanie dlžníkov 

Prostredníctvom elektronického systému monitorujeme obchodný vestník SR (všetkých dlžníkov klienta ako aj všetkých obchodných partnerov), na základe čoho vieme včas zistiť, či nebol na dlžníka vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia. Systém tiež sleduje každú zmenu v spoločnosti (zníženie, zvýšenie základného imania, prevody obchodných podielov, prípadné exekúcie a pod.)

7. Optimalizačné plány

Naši ekonómovia vypracúvajú pre klientov finančno-ekonomické analýzy, sledujú vývoj spoločnosti, spracovávajú prehľady fixných a variabilných nákladov klienta, na základe čoho klientovi navrhneme optimalizačný plán (v rámci ktorého sa navrhne, akým spôsobom je možné znížiť náklady spoločnosti, daňové príp. odvodové zaťaženie prostredníctvom daňovej a odvodovej optimalizácie).

8. Komunikácia v cudzích jazykoch 

Klientom sme pripravení poskytnúť právne poradenstvo v nemeckom, anglickom a francúzskom jazyku. 

9. Osobitný prístup

ŠKODA LEGAL s.r.o. nemá úmysel stať sa veľkou korporáciou a ani neuprednostňuje kvantitu nad kvalitou. Štruktúra ŠKODA LEGAL s.r.o. nám umožňuje byť klientom vždy k dispozícií. Sme samostatnou advokátskou kanceláriou, ktorá nie je závislá na pomoci tretích osôb. Starostlivý výber klientov nám dovoľuje byť rýchli, flexibilní a poskytovať originálne riešenia. 

10. Aktívna a príjemná komunikácia

Pri riešení dôležitých právnych otázok s klientom aktívne komunikujeme, navrhujeme viaceré alternatívy a spoločne sa snažíme nájsť tie najlepšie riešenia. Každý náš krok podlieha advokátskej etike a predchádzajúcemu súhlasu klienta. Príjemná komunikácia s klientom ( e-mailom, telefonicky, cez Officeskype alebo osobne) je v ŠKODA LEGAL s.r.o. samozrejmosťou. 


Medzi naše najvyhľadávanejšie služby patrí: 


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia