Konkurz a reštrukturalizácia

Vymáhanie pohľadávok klientov - veriteľov v konkurzných konaniach patrí ku každodennej podnikateľskej realite. Našich klientov zastupujeme v konkurzných a reštrukturalizačných konaniach, dôkladne zabezpečujeme celú agendu súvisiacu s konkurzom a reštrukturalizáciou. Ku každému prípadu pristupujeme osobitne a po dôkladnej analýze zvolíme najvýhodnejší spôsob vymáhania pohľadávok, či už klasickým platobným rozkazom resp. žalobou podanou na súde, alebo návrhom na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka, prípadne podaním odporovacej žaloby pokiaľ zistíme, že dlžník sa zbavuje svojho majetku za účelom ukrátiť svojich veriteľov. Samozrejmosťou býva aj zastupovanie poškodeného v trestnom konaní pri trestných činoch poškodzovania veriteľa, zvýhodňovania veriteľa, podvodu a podobne, nakoľko v rámci širokospektrálneho vymáhania pohľadávok sa často objavujú skutočnosti nasvedčujúce spáchaniu trestného činu.

Reštrukturalizácia alebo inak povedané súdna ochrana pred veriteľmi, je proces, ktorý prebieha v zmysle zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. Ide o ozdravný proces podniku, ktorého výsledkom je čiastočné a postupné uspokojenie veriteľov dlžníka vo výške a v splatnosti schválenej v reštrukturalizačnom pláne. Pre samotnú spoločnosť znamená reštrukturalizácia druhú šancu v jej podnikaní. Počas reštrukturalizačného konania, nie je možné majetok dlžníka exekuovať, nie je možné pristúpiť zo strany veriteľov k výkonu zabezpečovacieho práva, exekučné a súdne konania sa zastavujú.

(viac na www.restrukturalizacia.net)

Vedúca advokátka Veronika Škodová vykonáva okrem advokácie aj správcovskú činnosť pod jurisdikciou Okresného súdu Banská Bystrica a je štatisticky najúspešnejším správcom v Banskobystrickom kraji. 


Pre našich klientov poskytujeme:


Jazyk stránky

sk en de fr

Navigácia