Blog

Zásady právneho štátu

Viete čo znamená princíp pacta sunt servada?
Pacta sunt servanda je latinský výraz, ktorý znamená “zmluvy sa majú dodržiavať”. V praxi sa princíp pacta sunt servanda uplatňuje vo všetkých oblastiach práva, od občianskeho práva až po medzinár…
Čítať viac

Moderačné právo súdu

Viete čo to je moderačné právo súdu?
Je to právo súdu znížiť určité nároky, ktoré druhá strana sporu požaduje, napr. znížiť výšku náhrady škody, alebo znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu.
§ 450 Občianskeho zákonníka:
Z d…
Čítať viac

Rentálny výnos a predkupné právo

Viete čo je to rentálny výnos?  Je to výnos, ktorý získate z prenájmu bytu. Avšak to aký sa Vám podarí dosiahnuť závisí od množstva faktorov a jedným z nich je aj veľmi dobré právne zastrešenie, vrátane čo najvhodnejšie upravenej nájomnej …
Čítať viac

Zmluvy z internetu, kvalita zmlúv a zmluvná pokuta

Zmluvy z internetu a ich možné riziká
Máme taký prípad, kedy si klient robil zmluvu na základe nejakej inej vzorovej a veľmi na to doplatil, pretože nezmenil všetky časti zmluvy a následne pri súdnom spore tento prehral. Nepodceňujte prácu a…
Čítať viac

Fotenie detí a zverejňovanie ich fotografií

Vedeli ste, že bez súhlasu Vás nikto nemôže fotiť?
Samozrejme pokiaľ sa nejedná o tzv. zákonné licencie , kedy súhlas potrebný nie je , a to napríklad ak sa fotografia použije na úradné účely (dokumentovanie nezákonného konania, alebo pre…
Čítať viac

Rodinné právo - výživné na deti

Úprava vyživovacej povinnosti rodičov k deťom
Základným právnym predpisom, ktorý upravuje vyživovaciu povinnosť rodičov k dieťaťu je Zákon o rodine. Vyživovacie povinnosť rodičov k deťom je upravená v § 28 ods. 1 písm. a) Zákona o rodine: „S…
Čítať viac

Rodinné právo - partnerské spolužitie

Partnerské spolužitie vs. uzavretie manželstva
V súčasnosti veľa mladých ľudí uprednostňuje partnerské spolužitie (druh a družka) bez uzavretia manželstva. Ide však o zväzok ktorému zákon zďaleka neposkytuje takú ochranu ako manželstvu. …
Čítať viac

Rodinné právo - BSM

Bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tzv. BSMMomentom uzavretia manželstva vzniká aj bezpodielové spoluvlastníctvo manželov tzv. BSM.Kedy vzniká BSM?
BSM teda bezpodielové spoluvlastníctvo manželov vzniká uzatvorením manželstva, tzn. že n…
Čítať viac

Rodinné právo - rozvod

Cyklus rodinné právo a téma rozvodKeďže naša advokátska kancelária zastrešuje aj právne poradenstvo v oblasti rodinného práva v najbližších dňoch Vám prinesieme rozsiahli cyklus príspevkov z rodinného práva.
1. ROZVODOM problémy len začínajú<…
Čítať viac

Neprijateľné zmluvné podmienky v spotrebiteľských zmluvách

Aby bol vzťah definovaný ako spotrebiteľský a aby na zmluvný vzťah platili všetky ustanovenia chrániace spotrebiteľa, postačuje fakt, že zmluvu uzatvoril dodávateľ so spotrebiteľom.
Definícia neprijateľných zmluvných podmienok je všeobecná, …
Čítať viac

Kedy ste spotrebiteľom a kedy nie?

Kedy ste spotrebiteľom a kedy nie? Prečo zákon spotrebiteľa viac chráni?Spotrebiteľa definuje zákon o ochrane spotrebiteľa výlučne ako fyzickú osobu, nepodnikateľa, ktorá v prípade uzatvárania alebo plnenia spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci svoj…
Čítať viac

Zmluva uzavretá na diaľku a vaše práva

Viete, čo je to zmluva uzavretá na diaľku a aké sú vaše práva?Zmluvou uzavretou na diaľku sa rozumie zmluva medzi predávajúcim a spotrebiteľom dohodnutá a uzavretá výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie be…
Čítať viac

Pracovné právo - odstupné a odchodné

Odstupné a odchodné, viete aký je v tom rozdiel?
Odstupné je finančná kompenzácia naviazaná na výpoveď danú zamestnancovi, alebo aj na dohodu o skončení pracovného pomeru z osobitne upravených dôvodov, ako napríklad pre nadbytočnosť či orga…
Čítať viac

Pracovné právo - možnosti skončenia pracovného pomeru

1. Dohodou (stanovíte si dohodou dátum kedy skončíte, dohoda musí mať písomnú formu!)2. Výpoveďou (výpoveď môže byť daná aj zo strany zamestnanca aj zo strany zamestnávateľa, výpovedná doba je 2 mesiace, ak pracovný pomer trval viac ako jeden rok…
Čítať viac

Pracovné právo - zamestnávateľ v konkurze nevyplatil mzdu

Zamestnávateľ Vám nevyplatil mzdu a bol na neho vyhlásený konkurz, čo v takomto prípade?
Práve situácia kedy bol vyhlásený konkurz na zamestnávateľa, ktorý dlhuje mzdu zamestnancom, môže paradoxne pomôcť zamestnancom aspoň k čiastočnej kompen…
Čítať viac

Daňové konanie - Inštitút právnej zodpovednosti

Inštitút právnej zodpovednosti (nedostatky v účtovnej evidencii tretích strán)
Zo základnej premisy chápania a konceptu inštitútu právnej zodpovednosti vyplýva, že nikto nemôže znášať zodpovednosť za konanie tretieho subjektu, na ktoré nemá ž…
Čítať viac

Daňové konanie - nekontaktnosť dodávateľa

Sp.zn. I.ÚS 627/2022Zo skutočnosti, že sú obchodná spoločnosť alebo jej štatutárny orgán v istom (budúcom) okamihu nekontaktné, nemožno automaticky vyvodzovať, že nedošlo (v minulom období) k realizácii zdaniteľného obchodu za jej účasti, resp. že d…
Čítať viac

Daňové konanie - vyberáme z judikatúry

A na záver cyklu, daňové konanie, niečo zaujímavé z nedávnej judikatúry (Nález US sp. zn. I. ÚS/627/2022):„Uznaný nárok na odpočet DPH aj v prípade poskytnutia služby iným než deklarovaným dodávateľom!"Je v rozpore s európskym právom, ak daňový orgá…
Čítať viac

Dokazovanie - Dôkazné bremeno v daňovom konaní 3. časť - vyberáme z judikatúry I. ÚS/627/2022

Dôkazné bremeno o reálnom dodaní tovarov a služieb zaťažuje daňový subjekt, avšak nie absolútne, keďže takýto výklad by pri každom preverovaní dodávky tovaru alebo služby umožňoval správcovi dane poprieť túto dodávku. Bez ohľadu na povahu dôkazov pr…
Čítať viac

Výsluchy osôb – spisovanie zápisnice z úkonu

Ďalšou osobitnou kategóriou v dokazovaní pri výsluchoch osôb v daňovej kontrole je spisovanie zápisnice z vykonaného úkonu.
Správca dane častokrát toto realizuje spôsobom, že je v zápisnici protokolované úplne iné vyjadrenie ako osoba skutočn…
Čítať viac

Návrh na vyhlásenie konkurzu na vašu spoločnosť môže dať aj daňový úrad

Vedeli ste, že návrh na vyhlásenie konkurzu na vašu spoločnosť môže dať aj daňový úrad? Daňový úrad ako aj ktorýkoľvek váš veriteľ, avšak štatisticky túto možnosť využíva práve daňový úrad pomerne rovnako často ako samotní veritelia. Na základe…
Čítať viac

Výsluchy osôb – kladenie otázok svedkom

Výsluchy osôb – kladenie otázok svedkom a nahrádzanie nedostatočne vykonaného dokazovania zo strany správcu dane
Ďalšou osobitnou kategóriou v dokazovaní pri výsluchoch osôb v daňovej kontrole je nahrádzanie nedostatočne vykonaného dokazovani…
Čítať viac

Čo ak Dlžník nepodá návrh na vyhlásenie konkurzu včas?

POZOR vtedy totiž štatutárny orgán zodpovedá za škodu osobne (nie spoločnosť).
Osoba povinná podať návrh na vyhlásenie konkurzu v mene dlžníka (teda konateľ, predseda predstavenstva, komplementár atď) zodpovedá za škodu spôsobenú veriteľom …
Čítať viac

Viete čo je úpadok dlžníka, platobná neschopnosť alebo predlženie?

Každý podnikateľský subjekt je povinný úpadku predchádzať. Túto povinnosť mu stanovuje zákon, v zmysle, ktorého dlžník (= podnikateľ) je povinný sústavne sledovať svoju finančnú situáciu, ako aj stav svojho majetku a záväzkov tak, aby sa mohol vč…
Čítať viac

V roku 2023 najviac konkurzov od roku 2015

Počet vyhlásených konkurzných konaní v roku 2023 avizuje, že tento rok budeme mať najvyšší počet konkurzných konaní od roku 2015. Konkurzy a reštrukturalizácie za uplynulých 16 mesiacov::08/2022 = 2109/2022 = 2910/2022 = 2711/2022 = 2212/2022 =…
Čítať viac

Výsluchy osôb – príprava a zásady

Osobitnou kategóriou v dokazovaní sú výsluchy osôb v daňovej kontrole, ide najmä o konateľov daňových subjektov, svedkov, zástupcov dodávateľov alebo odberateľov kontrolovaného subjektu vykonávané na ústnych pojednávaniach správcu dane, kde je z naš…
Čítať viac

Dokazovanie v daňovom konaní - praktická časť

V predošlých príspevkoch sme hovorili všeobecne o dokazovaní v daňovom konaní ako aj o tom, kto je povinný znášať dôkazné bremeno. Čo to je to dôkazné bremeno v tom daňovom konaní?
V daňovom konaní je povinnosťou daňového subjektu (napr. vás)…
Čítať viac

Dôkazné bremeno v daňovom konaní alebo čo ste povinní preukázať Vy a čo daňový úrad

Daňový subjekt má v daňovom konaní dve základné povinnosti: povinnosť tvrdiť a povinnosť svoje tvrdenia dokázať. Formálne sa obe tieto povinnosti realizujú tak, že daňový subjekt podá riadne vyplnené daňové priznanie (povinnosť tvrdiť), pričom spolu…
Čítať viac

Dokazovanie v daňovom konaní - kľúčová časť daňového konania

Pokiaľ ide o dokazovanie v daňovom konaní, dôkaznú povinnosť má prioritne daňový subjekt. (Daňový subjekt = kontrolovaná firma, podnikateľ...). Správca dane (Správca dane = daňový úrad) vykonáva a vedie dokazovanie. Jeho úlohou je zistiť skutočnosti…
Čítať viac