Náš tím

Sme spoľahliví a čestní. Klientom vždy na rovinu vysvetlíme ich situáciu a po dôkladnej analýze hľadáme vždy najlepšie právne riešenie, aby riziko klienta bolo minimálne. Nájdôležitejšia zásada pre nás je lojalita a serióznosť, ktorú očakávame aj od našich klientov. Keďže každý z nás je iný a v niečom výnimočný, spolu tvoríme silný tím s potenciálom doriešiť veci do úspešného konca.

JUDr. Ing. Veronika Škodová, PhD.

Je zakladateľkou advokátskej kancelárie ŠKODA LEGAL s.r.o. Právo ju zaujímalo už odmalička. Vyštudovala Právnickú fakultu na UMB v Banskej Bystrici a ekonómiu v Trenčíne. Vďaka štúdiu práva a ekonómie sa vie pozrieť na problémy klientov komplexnejšie a z iného hľadiska. Špecializuje sa na obchodné právo a oblasť insolvenčných konaní, v ktorých má 10 ročnú prax.

Je členkou viacerých slovenských a medzinárodných tímov právnikov, ktorí sa zaoberajú problematikou obchodného práva, konkurzov a reštrukturalizácií. Túto tému prednáša ako školiteľ pre budúcich správcov a tiež na rôznych konferenciách.

JUDr. Pavel Škoda

Právo vyštudoval na Trnavskej univerzite v Trnave. Ako aktívny manažér zaviedol v našej spoločnosti veľa zlepšení. Vďaka štúdiu v zahraničí vybavuje agendu so zahraničnými klientmi v angličtine a francúzštine. Jeho veľkou záľubou je pozemkové právo a sceľovanie pozemkov.

Má veľmi široký rozhľad, trhový aj technologický, čo je prínosom hlavne pre klientov, ktorí vlastnia výrobné spoločnosti. Nakoľko ovláda mechanizmy na trhu aj samotné procesy v podniku, nie je len teoretik, ale dokáže objektíve zhodnotiť úspešnosť prípadu, alebo spôsob ako predchádzať riziku. Spoločnosti, ktoré má na starosti, takmer vôbec nemusia vymáhať svoje pohľadávky, pretože má dokonale zmapovaný trh, na základe čoho dokáže predchádzať prípadným rizikám.

Mgr. Michal Tomášik

Štúdium práva na Trnavskej univerzite v Trnave ukončil v roku 2013. Je pravou rukou našej právnickej kancelárie. Je veľmi šikovný a spoľahlivý a naši klienti naňho nedajú dopustiť.

Aj zložité právne problémy vie klientom preniesť do zrozumiteľnej reči. Jeho špecializáciou je najmä tvorba zmlúv, právo obchodných spoločností, pracovné právo a tiež zastupovanie klientov pred súdmi.

Mgr. Michal Urban

Vyštudoval manažment na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium so zameraním na finančný manažment ukončil s červeným diplomom. V našej spoločnosti má na starosti prípravu reštrukturalizačných posudkov, plánov, finančnú analýzu a optimalizáciu. Zároveň sám pôsobí ako správca konkurznej podstaty, a preto mu je problematika konkurzného a reštrukturalizačného konania veľmi dobre známa.

Je hlavným poradcom v ekonomických záležitostiach klientov, vyhodnocovaní platobnej schopnosti obchodných partnerov a minimalizovaní kreditného rizika. Riadi sa heslom: ,,Predchádzanie rizikám je vždy lacnejšie."

Júlia Horváthová

Vyštudovala AMOS obchodnú akadémiu, čo v zamestnaní využíva hlavne počas asistovania pri riešení obchodného práva a ekonomických otázok. Už popri štúdiu pracovala v administratívnej oblasti, kde často prichádzala do kontaktu s ľuďmi a aktívne sa zapájala do organizovania eventov. Vďaka skúsenostiam s prácou asistentky sa zúčastnila na niekoľkých rokovaniach a priamo komunikovala s dodávateľmi. S trojročnou praxou na pozícií asistentka v advokátskej kancelárií získala bohaté skúsenosti, čo sa týka rodinného práva a komunikácie s verejnosťou, s klientmi a rôznymi inštitútmi.

Dominika Rajčoková

Študentka práva na Univerzite Komenského v Bratislave, ktorá už počas štúdia získavala skúsenosti v advokátskych kanceláriách. Ako právny asistent sa dostávala do kontaktu s vypracovaním zmlúv a právnych podaní. V právnych otázkach sa často stretávala s obchodným právom, kde ako asistentka riešila najčastejšie administratívu. Aj vďaka trojročnej praxi v advokátskych kanceláriách sa naučila zodpovednému prístupu a vytrvalosti pri riešení právnych otázok. Veríme, že s jej usilovnou pracovitosťou bude z Dominiky čoskoro šikovná právnička.