Náš tím

Sme spoľahliví a čestní. Klientom vždy na rovinu vysvetlíme ich situáciu a po dôkladnej analýze hľadáme vždy najlepšie právne riešenie, aby riziko klienta bolo minimálne. Nájdôležitejšia zásada pre nás je lojalita a serióznosť, ktorú očakávame aj od našich klientov. Keďže každý z nás je iný a v niečom výnimočný, spolu tvoríme silný tím s potenciálom doriešiť veci do úspešného konca.

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.

Je zakladateľkou advokátskej kancelárie ŠKODA LEGAL s.r.o. Právo ju zaujímalo už odmalička. Vyštudovala Právnickú fakultu na UMB v Banskej Bystrici a ekonómiu v Trenčíne. Vďaka štúdiu práva a ekonómie sa vie pozrieť na problémy klientov komplexnejšie a z iného hľadiska. Špecializuje sa na obchodné právo a oblasť insolvenčných konaní, v ktorých má 10 ročnú prax.

Je členkou viacerých slovenských a medzinárodných tímov právnikov, ktorí sa zaoberajú problematikou obchodného práva, konkurzov a reštrukturalizácií. Túto tému prednáša ako školiteľ pre budúcich správcov a tiež na rôznych konferenciách.

Mgr. Peter Puškár

25 rokov pôsobil v Policajnom zbore, kde dosiahol hodnosť plukovník. Postupne dosiahol významné riadiace funkcie na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) aj na Prezídiu PZ, najskôr na pozícii vedúceho oddelenia finančnej polície ÚBOK, neskôr ako zástupca riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA v Banskej Bystrici, kde mal na starosti odhaľovanie a vyšetrovanie korupcie, eurofondov, závažnej daňovej a ekonomickej trestnej činnosti v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu.

V najvyššej riadiacej pozícii úspešne viedol na Prezídiu PZ špecializovaný útvar, ktorý mal na starosti utajované operácie a skryté vyšetrovanie s nasadením agenta.

Na základe jeho 25 ročnej praxe, dlhoročnej úzkej spolupráce s Finančnou správou na všetkých úrovniach, dokonale spoznal systém fungovania orgánov činných v trestnom konaní, ako aj systém a fungovanie Finančnej správy. Taktiež je jedným z mála ľudí špecializovaných na utajované operácie a odborníkom v oblasti poradenstva v daňovom práve. V našej advokátskej kancelárii je veľkým prínosom v oblasti daňového práva, ekonomickej trestnej činnosti, korupcie a v neposlednom rade významný radca v trestnom práve pre našich klientov.

JUDr. Pavel Škoda

Právo vyštudoval na Trnavskej univerzite v Trnave. Ako aktívny manažér zaviedol v našej spoločnosti veľa zlepšení. Vďaka štúdiu v zahraničí vybavuje agendu so zahraničnými klientmi v angličtine a francúzštine. Jeho veľkou záľubou je pozemkové právo a sceľovanie pozemkov.

Má veľmi široký rozhľad, trhový aj technologický, čo je prínosom hlavne pre klientov, ktorí vlastnia výrobné spoločnosti. Nakoľko ovláda mechanizmy na trhu aj samotné procesy v podniku, nie je len teoretik, ale dokáže objektíve zhodnotiť úspešnosť prípadu, alebo spôsob ako predchádzať riziku. Spoločnosti, ktoré má na starosti, takmer vôbec nemusia vymáhať svoje pohľadávky, pretože má dokonale zmapovaný trh, na základe čoho dokáže predchádzať prípadným rizikám.

Mgr. Michal Tomášik

Štúdium práva na Trnavskej univerzite v Trnave ukončil v roku 2013. Je pravou rukou našej právnickej kancelárie. Je veľmi šikovný a spoľahlivý a naši klienti naňho nedajú dopustiť.

Aj zložité právne problémy vie klientom preniesť do zrozumiteľnej reči. Jeho špecializáciou je najmä tvorba zmlúv, právo obchodných spoločností, pracovné právo a tiež zastupovanie klientov pred súdmi.

Mgr. Michal Urban

Vyštudoval manažment na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského v Bratislave. Štúdium so zameraním na finančný manažment ukončil s červeným diplomom. V našej spoločnosti má na starosti prípravu reštrukturalizačných posudkov, plánov, finančnú analýzu a optimalizáciu. Zároveň sám pôsobí ako správca konkurznej podstaty, a preto mu je problematika konkurzného a reštrukturalizačného konania veľmi dobre známa.

Je hlavným poradcom v ekonomických záležitostiach klientov, vyhodnocovaní platobnej schopnosti obchodných partnerov a minimalizovaní kreditného rizika. Riadi sa heslom: ,,Predchádzanie rizikám je vždy lacnejšie."

JUDr. Natália Richtáriková

Vyštudovala právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a aktuálne si rozširuje svoje odborné vedomosti, a to pokračovaním v externom doktorandskom štúdiu, v odbore trestné právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je novým prínosom do našej advokátskej kancelárie, nakoľko sa špecializuje najmä na rodinné právo a agendu s tým súvisiacu. Má skúsenosti aj s obchodným právom, prípravou obchodných a pracovných zmlúv a nestratí sa ani v oblasti finančných trhov.

Natália aktívne ovláda technickú a obchodnú angličtinu a napreduje aj v ruštine. Niekoľkoročné pracovné skúsenosti odzrkadľujú jej precíznosť, výborné organizačné a komunikačné schopnosti. Najväčšou motiváciu je pre ňu 100% odvedená práca.

Mgr. Gabriela Turčáková

Vyštudovala právnickú fakultu na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Pracovné skúsenosti nadobúdala už počas vysokoškolského štúdia na pozícií právneho asistenta v advokátskej kancelárii v ktorej neskôr pôsobila aj ako advokátsky koncipient. Nakoľko je jej blízka problematika konkurzov a obchodných spoločností rozširuje si svoje vzdelanie aj o ich ekonomickú stránku, a to v odbore ekonomika a manažment malých a stredných podnikov. Taktiež samostatne pôsobí aj ako správkyňa konkurznej podstaty. Špecializuje sa na sporovú agendu z oblasti občianskeho, obchodného a konkurzného práva a okrem toho sa venuje vypracovaniu zmlúv a právnych analýz. Medzi jej priority patrí lojalita, profesionálnosť pričom si zakladá na dlhodobých vzťahoch s klientami založenými na vzájomnej dôvere.

Ing. Zuzana Šurianska

Vyštudovala ekonómiu na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ale už počas štúdia sa venovala viacerým profesijným oblastiam. Má skúsenosti v oblasti obchodu, obchodných vzťahov, marketingu, ale aj právnej agendy. Vďaka cestovaniu nadobudla vedomosti vo viacerých medzinárodných oblastiach, čo využíva aj v našej spolupráci. Pre našu advokátsku kanceláriu je prínosom hlavne v komunikácii so zahraničnými advokátskymi kanceláriami. Ovláda aktívne angličtinu, má výborné organizačné schopnosti, čo spolu s jej empatickým prístupom naši klienti veľmi oceňujú.