Náš tím

Sme spoľahliví a čestní. Klientom vždy na rovinu vysvetlíme ich situáciu a po dôkladnej analýze hľadáme vždy najlepšie právne riešenie, aby riziko klienta bolo minimálne. Nájdôležitejšia zásada pre nás je lojalita a serióznosť, ktorú očakávame aj od našich klientov. Keďže každý z nás je iný a v niečom výnimočný, spolu tvoríme silný tím s potenciálom doriešiť veci do úspešného konca.

JUDr. Ing. Veronika Puškár Škodová, PhD.

Je zakladateľkou advokátskej kancelárie ŠKODA LEGAL s.r.o. Právo ju zaujímalo už odmalička. Vyštudovala Právnickú fakultu na UMB v Banskej Bystrici a ekonómiu v Trenčíne. Vďaka štúdiu práva a ekonómie sa vie pozrieť na problémy klientov komplexnejšie a z iného hľadiska. Špecializuje sa na obchodné právo a oblasť insolvenčných konaní, v ktorých má 10 ročnú prax.

Je členkou viacerých slovenských a medzinárodných tímov právnikov, ktorí sa zaoberajú problematikou obchodného práva, konkurzov a reštrukturalizácií. Túto tému prednáša ako školiteľ pre budúcich správcov a tiež na rôznych konferenciách.


Mgr. Peter Puškár

25 rokov pôsobil v Policajnom zbore, kde dosiahol hodnosť plukovník. Postupne dosiahol významné riadiace funkcie na Národnej kriminálnej agentúre (NAKA) aj na Prezídiu PZ, najskôr na pozícii vedúceho oddelenia finančnej polície ÚBOK, neskôr ako zástupca riaditeľa protikorupčnej jednotky NAKA v Banskej Bystrici, kde mal na starosti odhaľovanie a vyšetrovanie korupcie, eurofondov, závažnej daňovej a ekonomickej trestnej činnosti v pôsobnosti Špecializovaného trestného súdu.

V najvyššej riadiacej pozícii úspešne viedol na Prezídiu PZ špecializovaný útvar, ktorý mal na starosti utajované operácie a skryté vyšetrovanie s nasadením agenta.

Na základe jeho 25 ročnej praxe, dlhoročnej úzkej spolupráce s Finančnou správou na všetkých úrovniach, dokonale spoznal systém fungovania orgánov činných v trestnom konaní, ako aj systém a fungovanie Finančnej správy. Taktiež je jedným z mála ľudí špecializovaných na utajované operácie a odborníkom v oblasti poradenstva v daňovom práve. V našej advokátskej kancelárii je veľkým prínosom v oblasti daňového práva, ekonomickej trestnej činnosti, korupcie a v neposlednom rade významný radca v trestnom práve pre našich klientov.

JUDr. Mgr. Michaela Czvedler

Michaela získala magisterský titul na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a rigorózne konanie ukončila na Trnavskej univerzite v Trnave, kde jej bol udelený titul JUDr.

Počas praxe advokátskeho koncipienta si rozšírila vzdelanie aj v oblasti politických vied, kde získala titul Mgr.

Michaela počas svojej praxe advokátskeho koncipienta nadobudla bohaté skúsenosti v oblasti obchodného, občianskeho, konkurzného a reštrukturalizačného práva. Bohaté skúsenosti má v oblasti rodinného práva, ktorému sa venuje aj u nás v kancelárii a túto oblasť považuje za svoju ťažiskovú, nakoľko je v danej oblasti dobre zorientovaná, je empatická a snaží sa pre klientov nájsť vždy také riešenie, ktoré bude pre nich vhodné a dotiahne spor do úspešného konca a aktívne ich zastupuje počas celého procesu.

Neustále sa vzdeláva v rôznych oblastiach, aby prehĺbila svoje vedomosti, ktoré vie následne zužitkovať v praxi. Michaela je veľkým prínosom pre našu kanceláriu, nakoľko je ambiciózna, rýchlo sa zorientuje v problematike a je vždy ochotná hľadať riešenie a pomôcť celému kolektívu ako aj klientom v rôznych právnych oblastiach a životných situáciách.

Právne služby poskytuje v slovenskom a anglickom jazyku.

Mgr. Filip Sedmák

Vyštudoval právo na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Kariéru v Advokátskej kancelárii začal so silným odhodlaním dosiahnuť spravodlivosť a podporovať právne princípy. Vzdelanie v oblasti práva ho vybavilo pevnými základmi v oblasti práva a etiky, čo ho pripravilo na náročné výzvy našej právnickej profesie. Jednou z jeho najsilnejších stránok je schopnosť pracovať v tíme a riešiť zložité právne problémy s kreatívnym a systémovým prístupom. Jeho schopnosť efektívne komunikovať s klientmi a kolegami, rýchlo analyzovať a riešiť právne otázky prispievajú k úspechu našej kancelárie. Vždy sa snaží robiť všetky veci na úkor kvality a nie kvantity.

Počas štúdia inklinoval vždy viac k súkromnému právu. Jeho zameranie je občianské, obchodné, insolvenčné a realitné právo, najmä tvorba zmlúv, vymáhanie pohľadávok, právo obchodných spoločností a taktiež zastupuje našich klientov pred súdmi.

Ing. Soňa Ondrušková

Soňa pôsobila v Policajnom zbore SR 31 rokov v priamom výkone služby, dosiahla hodnosť podplukovník. Pracovala v službe kriminálnej polície, najdlhšie však v službe finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry Východ a Západ, posledné obdobie priamo riadila oddelenie finančnej polície NAKA v Bratislave.

Služba finančnej polície Národnej kriminálne agentúry Prezídia PZ mala v pôsobnosti dokumentovanie a preverovanie najzávažnejšej ekonomickej trestnej činnosti. V tejto súvislosti sa zaoberala najmä daňovou trestnou činnosťou, praním špinavých peňazí, preverovaním podozrení z páchania trestnej činnosti vo verejnom obstarávaní a to najmä so špecializáciou na diaľničné a cestné stavby.

Mimoriadne úspešné boli zadokumentované prípady tunelovania veľkých spoločností, obchodovanie s nelegálnymi pohonnými hmotami. V rámci svojej pracovnej náplne spolupracovala so zahraničnými partnerskými službami a zahraničnými orgánmi činnými v trestnom konaní, s Úradom špeciálnej prokuratúry, s ústrednými orgánmi štátnej správy, Národnou bankou SR a ostatnými bankovými domami, Finančným riaditeľstvom SR, Úradom pre verejné obstarávanie, Najvyšším kontrolným úradom a ďalšími kľúčovými inštitúciami.

Po odchode z Policajného zboru pôsobila na Slovenskom pozemkovom fonde ako riaditeľka Odboru compliance a boja proti korupcii, kde riešila aj prípady týkajúce sa pozemkového práva.

Dokumentovaním a preverovaním závažnej trestnej činnosti získala rozsiahle vedomosti a skúsenosti, ktoré môžu byť zákonným spôsobom využiteľné pre klientov advokátskej kancelárie.

JUDr. Natália Richtáriková

Vyštudovala právo na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave a aktuálne si rozširuje svoje odborné vedomosti, a to pokračovaním v externom doktorandskom štúdiu, v odbore trestné právo na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je novým prínosom do našej advokátskej kancelárie, nakoľko sa špecializuje najmä na rodinné právo a agendu s tým súvisiacu. Má skúsenosti aj s obchodným právom, prípravou obchodných a pracovných zmlúv a nestratí sa ani v oblasti finančných trhov.

Natália aktívne ovláda technickú a obchodnú angličtinu a napreduje aj v ruštine. Niekoľkoročné pracovné skúsenosti odzrkadľujú jej precíznosť, výborné organizačné a komunikačné schopnosti. Najväčšou motiváciu je pre ňu 100% odvedená práca.

Veronika Koníková

Veronika pracuje v našej kancelárii ako office manager od 2021. Má dlhoročné skúsenosti na tejto pozícii. Pracovala 14 rokov ako asistentka vedenia v medzinárodnej advokátskej kancelárii. Ovláda plynule nemecký jazyk, má výborné komunikačné a organizačné schopnosti a je skvelá podpora pre náš tím.

Ing. Zuzana Šurianska

Vyštudovala ekonómiu na Univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne, ale už počas štúdia sa venovala viacerým profesijným oblastiam. Má skúsenosti v oblasti obchodu, obchodných vzťahov, marketingu, ale aj právnej agendy. Vďaka cestovaniu nadobudla vedomosti vo viacerých medzinárodných oblastiach, čo využíva aj v našej spolupráci. Pre našu advokátsku kanceláriu je prínosom hlavne v komunikácii so zahraničnými advokátskymi kanceláriami. Ovláda aktívne angličtinu, má výborné organizačné schopnosti, čo spolu s jej empatickým prístupom naši klienti veľmi oceňujú.