Prečo my?

Neposkytujeme len právne služby, ale zameriavame sa na komplexné riešenie pre váš podnik práve vďaka našim vedomostiam z rôznych oblastí. Najprv sa snažíme porozumieť biznisu klientov a tomu individuálne prispôsobíme naše právne poradenstvo.

Spolupracujeme s medzinárodnými organizáciami a spoločnosťami ako napr. Debitura: www.debitura.com

1. Osobitný prístup

Štruktúra našej firmy nám umožňuje byť klientom vždy k dispozícii. Nemáme úmysel stať sa veľkou korporáciou a vždy uprednostňujeme kvalitu nad kvantitou. Sme samostatnou advokátskou kanceláriou, ktorá nie je závislá od pomoci tretích osôb. Starostlivý výber kolegov nám tiež dovoľuje vynikať rýchlosťou, flexibilitou a poskytovaním originálnych riešení.

2. Využívanie podielovej odmeny

V rámci zabezpečenia istoty klienta, že jeho záujmy budeme hájiť v maximálnej možnej miere, ponúkame spoluprácu aj vo forme "úspechovej odmeny". To znamená, že výška odmeny advokáta bude závisieť od dosiahnutých úspechov klienta. Odmeňovanie sa riadi platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

3. Autorizácia zmlúv o prevode nehnuteľnosti

Naša advokátska kancelária poskytuje službu autorizácie zmlúv o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Zmluvu vypracujeme tak, aby spĺňala zákonom ustanovené náležitosti a zároveň aj požiadavky oboch zmluvných strán. Následne sa zmluva podpíše v našej kancelárii a my zabezpečíme aj jej podanie na príslušný okresný úrad, katastrálny odbor. Týmto sa ušetrí na správnych poplatkoch, ako aj skráti lehota okresného úradu na vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva z 30 na 20 dní.

4. Monitorovanie dlžníkov

Prostredníctvom elektronického systému monitorujeme obchodný vestník SR, ale aj ostatné portály s komplexnými informáciami o dlžníkoch, účtovných závierkach, súdnych sporoch, exekučných konaniach a dražbách. Vďaka tomu majú naši klienti pod kontrolou všetkých obchodných partnerov a dlžníkov. Na základe toho vieme včas zistiť či nebol na dlžníka vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia. Systém tiež sleduje každú zmenu v spoločnosti (zníženie/zvýšenie základného imania, prevody obchodných podielov, exekúcie, daňové nedoplatky a pod.).

5. Optimalizačné plány

Často sa stáva, že klient má nevhodne nastavený personálny systém, alebo iné elektronické výdavky. Prípadne mu hrozia vysoké sankcie, ktoré sa dajú vhodným spôsobom minimalizovať po dôkladnej právnej a ekonomickej analýze spoločnosti. A na toto slúžia optimalizačné plány.

6. Aktívna komunikácia aj v cudzích jazykoch

Klientom sme pripravení poskytnúť právne poradenstvo v anglickom aj francúzskom jazyku. Pri riešení dôležitých právnych otázok s klientom aktívne komunikujeme, navrhujeme viaceré alternatívy a spoločne sa snažíme nájsť tie najlepšie riešenia. Každý náš krok podlieha advokátskej etike a predchádzajúcemu súhlasu klienta.