Pravidlá ochrany osobných údajov

znenie platné od 25.05.2018

V nasledujúcom dokumente sú upravené podmienky a spôsoby, akými spracovávame osobné údaje, s ktorými sa oboznámime pri poskytovaní právnych služieb.

V dnešnej modernej elektronickej dobe je ochrana osobných údajov nesmierne dôležitá, čo dokazuje aj prijatie Všeobecného nariadenia EÚ o ochrane osobných údajov, ktoré je známe pod skratkou GDPR (v angličtine General Data Protection Regulation). Toto nariadenie je všeobecne záväzným právnym aktom, a teda je priamo uplatniteľné vo všetkých členských štátoch Európskej únie. Toto nariadenie však Národná rada Slovenskej republiky prebrala aj do nového vnútroštátneho zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Naša advokátska kancelária spracúva osobné údaje v súlade s vyššie uvedenými normami, ako aj v súlade s predpismi Slovenskej advokátskej komory. Osobné údaje našich klientov sú spracovávané za účelom plnenia zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Právnym základom spracovávania osobných údajov je Zmluva o poskytovaní právnych služieb uzatvorená s klientom a plnenie povinností z nej vyplývajúcich.

PREČO POTREBUJEME SPRACOVÁVAŤ OSOBNÉ ÚDAJE?

Činnosť advokáta je špecifická aj v spojitosti s ochranou osobných údajov. Advokát nie je schopný poskytovať svoje služby klientovi bez toho, aby mu tento poskytol svoje osobné údaje a častokrát aj osobitné kategórie osobných údajov, ktorých ochrana nariadením a zákonom špeciálne upravená, nakoľko je poskytnutie osobných údajov potrebné na poskytovanie právnych služieb, tvorbu zmlúv, zastupovanie v konaní, podávanie rôznych podaní na súdy a iné štátne inštitúcie, pričom uvádzanie osobných údajov sa vyžaduje priamo osobitnými zákonmi.

Osobné údaje môžeme spracovávať aj o osobách, ktoré nie sú našimi klientmi, a to pre zabezpečenie výkonu advokácie s odbornou starostlivosťou. K osobným údajom iných osôb sa môžeme dostať z verejných zdrojov, vyžiadaním od orgánov verejnej moci, pri získavaní dôkazov v prospech klienta a pod.

ČO SÚ VLASTNE OSOBNÉ ÚDAJE?

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Osobitnými osobnými údajmi sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej osoby.

SPRÍSTUPŇUJEME OSOBNÉ ÚDAJE AJ TRETÍM STRANÁM?

Pri výkone advokácie je nevyhnutné, aby boli osobné údaje klienta poskytnuté aj tretím stranám, avšak vždy len v súvislosti a v miere nevyhnutnej na poskytovanie právnych služieb a plnenie zákonných povinností. Tieto údaje sa poskytujú len osobám, ktoré sú povinné zachovávať mlčanlivosť a dodržiavať všetky povinnosti ochrany osobných údajov, ako napr. zastupujúci advokát, advokátsky koncipient, účtovný poradca a v prípade disciplinárneho konania aj orgánom Slovenskej advokátskej komory. Taktiež v prípadoch predchádzania a objasňovania niektorých trestných činov (napr. trestných činov podľa dvanástej hlavy Trestného zákona) sme povinný poskytnúť osobné údaje aj orgánom činným v trestnom konaní. Každý klient má právo na to, aby mu bol v prípade záujmu odovzdaný zoznam tretích osôb, ktorým boli osobné údaje poskytnuté.

PRENÁŠAME OSOBNÉ ÚDAJE DO KRAJÍN MIMO EÚ?

Vaše osobné údaje nebudú zasielané do krajín mimo Európskej únie.

AKÁ JE DOBA UCHOVÁVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV?

Vaše osobné údaje nebudú uchovávané dlhšie, ako je to nevyhnutné. Uchovávanie klientských spisov je upravené viacerými predpismi upravujúcimi výkon advokácie. V zmysle predpisov Slovenskej advokátskej komory je advokát povinný uchovávať klientské spisy po dobu 10 rokov od právoplatného skončenia veci.

AKÉ SÚ PRÁVA KLIENTA V SÚVISLOSTI S UCHOVÁVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV?

V prípade, ak Vaše osobné údaje spracovávame nad rámec Zmluvy o poskytovaní právnych služieb, resp. na iné účely ako na poskytovanie právnych služieb, t. j. na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to ovplyvnilo zákonnosť spracovania realizovaného pred jeho odvolaním.

Každý klient má právo žiadať prístup k svojim osobným údajom, ich opravu a presnosť svojich osobných údajov. V prípade, ak máte podozrenie na porušovanie Nariadenia GDPR, resp. zákona o ochrane osobných údajov pri spracovaní Vašich osobných údajov, máte právo podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. V prípade, ak Vaše osobné údaje spracovávame pri poskytovaní právnych služieb, nie je klient, ani iná fyzická osoba, oprávnený namietať takéto spracúvanie.

V zmysle § 18 ods. 8 zákona č. 586/2003 Z. z. o advokácii v znení neskorších predpisov nemá advokát povinnosť poskytnúť informácie o spracúvaní osobných údajov, umožniť prístup alebo prenosnosť osobných údajov ak by to mohlo viesť k porušeniu povinnosti advokáta zachovávať mlčanlivosť podľa tohto zákona.