Konkurz a reštrukturalizácia

Reštrukturalizácia nie je len o odpustení časti záväzkov, ale najmä o odstránení negatívnych javov, ktoré zapríčinili úpadok. Garantujeme Vám, že pod vedením JUDr. Ing. Veroniky Škodovej, PhD. komplexne ozdravíme vaše podnikanie.

Čo vieme poskytnúť

Je toto váš prípad?

Ocitli ste sa v situácii, keď vaša spoločnosť už nie je schopná splácať dlhy? Potrebujete vyhlásiť konkurz a neviete si s tým poradiť?

Chcete dať vášmu podnikaniu druhú šancu? Potrebujete súdnu ochranu pred veriteľmi, tzv. reštrukturalizáciu ako možnosť ozdravného procesu podniku?

Našich klientov zastupujeme na strane veriteľa aj dlžníka. Podrobné informácie o reštrukturalizácii nájdete na našej stránke:

www.restrukturalizacia.net

Vyriešime to za vás

Ku každému prípadu pristupujeme osobitne. Až po dôkladnej analýze zvolíme najvýhodnejší spôsob vymáhania pohľadávok, či už klasickou žalobou podanou na súde, alebo návrhom na vyhlásenie konkurzu na majetok dlžníka. V prípade, že prihlásime pohľadávku, využijeme všetky procesné možnosti k dosiahnutiu najväčšej miery uspokojenia pohľadávky klienta.

Nielenže vám radi poradíme, ako v danej situácii postupovať, ale ochotne vybavíme celý proces za vás.

Čo vieme poskytnúť

Ak ste v pozícii veriteľa:

  • kompletné poradenstvo vo všetkých fázach konkurzného alebo reštrukturalizačného konania
  • zastupovanie v sporoch súvisiacich s konkurzom a reštrukturalizáciou, na schôdzach, vo veriteľských orgánoch a pri vymáhaní pohľadávky od dlžníka
  • príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie

Ak ste v pozícii dlžníka:

  • komplexné poradenstvo o možnostiach riešenia úpadku, resp. platobnej neschopnosti
  • poradenstvo pri podávaní návrhu na začatie konkurzného alebo reštrukturalizačného konania
  • vypracovanie podkladov, analýz, dokumentácií